Umræða og fréttir
  • 2004-05-u03-fig1
  • 2004-05-u03-fig2
  • 2004-05-u03-fig3

Formannafundur Læknafélags Íslands Hagdeild, öryggismál og sumarþing til umræðu

Formannafundur Læknafélags Íslands var haldinn að vanda í vikunni eftir páska. Á þessum fundi var gerð sú breyting á forminu að í stað þess að formenn allra nefnda og félaga flyttu skýrslu um starfið á árinu flutti formaðurinn skýrslu sem og talsmenn helstu nefnda og stjórna. Öðrum var gefið færi á að greina frá því helsta sem væri að gerast og notfærðu fáir sér það.

Reyndar hófst fundurinn á því að Þorkell Bjarnason formaður stjórnar Lífeyrissjóðs lækna gerði grein fyrir starfsemi sjóðsins á árinu. Þar kom fram að hagur sjóðsins batnaði verulega á árinu 2003 sem reyndist vera næstbesta ár í sögu sjóðsins þegar litið er á ávöxtun eignanna. Hún var 13 af hundraði á árinu en næstu þrjú ár á undan hafði verið neikvæð ávöxtun. Þessum umsnúningi olli einkum hækkun á verði íslenskra hlutabréfa sem varð veruleg á árinu. Hrein eign sjóðsins var orðin 16,6 milljarðar króna í marsmánuði.

Þótt fundarmenn gleddust yfir þessum góðu fréttum spunnust mestu umræðurnar um þær hugmyndir sem nú eru uppi um að sameina Lífeyrissjóð lækna Almenna lífeyrissjóðnum. Á fundinum lá fram úttekt á slíkri sameiningu en hún er til umfjöllunar hjá stjórnum beggja sjóða. Á ársfundi Lífeyrissjóðs lækna sem haldinn var eftir að Læknablaðið fór í prentun stóð til að ræða þessi mál enn frekar og verða þeim umræðum gerð skil í júníhefti blaðsins.Hagdeild lækna á auðum sjó

Þá var röðin komin að formanni og gjaldkera að gera hreint fyrir sínum dyrum og verður að segja að þau sluppu ákaflega vel frá því. Hagur félagsins er afar góður þessi misserin og allt í blóma. Gleggsta dæmið um það er kannski að þegar rætt var um hugsanlega stofnun Hagdeildar lækna kom fram sú tillaga stjórnar að gerð yrði tilraun með hana í þrjú ár. Á þeim tíma verður ekki þörf á að hækka árgjöld til að standa straum af kostnaði við ráðningu hagfræðings heldur er hægt að fjármagna hana af sparifé félagsins. Það þarf náttúrlega ekki að taka það fram að þessi tillaga var samþykkt einróma og án umræðu með því skilyrði að aðalfundur legði blessun sína yfir hana.

Formaður rakti helstu mál sem stjórnin hefur fengist við frá aðalfundinum á Hólum en þau voru af ýmsum toga. Umsagnir um lagafrumvörp eru á verksviði stjórnar LÍ og að þessu sinni voru tvö mikilvæg frumvörp til umræðu á Alþingi: breyting á starfsmannalögum, það er aukið svigrúm stjórnenda til uppsagna, og endurskoðun á lögum um heilbrigðisþjónustu. Stjórnin fjallaði einnig mikið um uppsagnirnar á Landspítalanum og tók þátt í umræðu um hlutverkaskipan í heilbrigðisþjónustunni.Utanríkis- og öryggismál

Utanríkismál eru töluverður póstur í starfsemi LÍ og hafa farið vaxandi á undanförnum árum. Jón G. Snædal varaformaður hefur verið manna virkastur í þessum samskiptum enda situr hann í stjórn Alþjóðafélags lækna og annast samskipti LÍ við Norræna læknaráðið. Stundum gerist það að þessi erlendu samskipti hafa bein áhrif á umræðuna hérlendis en dæmi um slíkt er umræðan um öryggismál sjúklinga sem farið hefur vaxandi.

Eftir heimsókn Jespers Poulsens formanns dönsku læknasamtakanna á aðalfund LÍ á Hólum í fyrrasumar skipaði stjórnin þriggja manna nefnd til að móta stefnu í öryggismálum sjúklinga. Í nefndinni áttu sæti þau Elínborg Bárðardóttir og Páll H. Möller, auk Jóns. Átti nefndin að skila áliti á formannaráðstefnu í vor, hvað hún og gerði. Jón gerir grein fyrir starfi nefndarinnar á öðrum stað í blaðinu en hér birtast tillögur nefndarinnar um stefnu LÍ og nauðsynlegar aðgerðir til að auka öryggi sjúklinga.

Arnór Víkingsson greindi frá því helsta sem hefur verið að gerast á vettvangi Fræðslustofnunar lækna en þar er meðal annars unnið að því að koma á fót kerfi til að meta símenntun lækna. Stofnunin ætlar að ganga frá drögum að almennu matskerfi en svo er reiknað með því að sérgreinafélögin bæti við það eftir þörfum greinanna. Þá kom fram í máli Arnórs að stofnunin er að velta fyrir sér möguleikum á að efna til sumarþinga fyrir íslenska og erlenda lækna sem haldin yrðu hér á landi. Á þessum þingum væri hægt að gefa yfirlit yfir ákveðna sjúkdóma og þau yrðu höfð þannig að þau fullnægðu kröfum um símenntun. Sagði Arnór að mikill markaður væri fyrir slík þing og ef af yrði myndi stofnunin auglýsa þau meðal evrópskra lækna.

Ýmislegt fleira bar á góma á formannafundinum sem ekki er rúm til að gera nánari skil hér. Þó skal bent á frétt á öðrum stað í blaðinu um kaup Orlofssjóðs á húsi á Kirkjubæjarklaustri en á fundinum kom fram að hagur sjóðsins er ekki síðri en félagsins sjálfs.

Síðast en ekki síst ber að nefna að Sigurbjörn Sveinsson formaður skýrði frá því að Jón G. Snædal hefði greint stjórninni frá því að hann hyggðist hætta stjórnarstörfum á aðalfundi í haust. Einnig kom fram að Hulda Hjartardóttir ritari hefði fallist á að gefa kost á sér í embætti varaformanns. Um þetta geta menn svo hugsað fram að aðalfundi sem haldinn verður á höfuðborgarsvæðinu í haust.


Tengd skjöl
Þetta vefsvæði byggir á Eplica