Umræða fréttir
  • Tafla I

Biðlistar í febrúar árið 2000. Úr fréttatilkynningu frá landlæknisembættinu

Skráning og vinnulag vegna biðlista

Í janúar var í annað sinn kallað eftir biðlistum samkvæmt lágmarksskráningu vistunarupplýsinga. Segja má að staða biðlista eins og hún birtist hér endurspegli stöðuna í janúar og fram í febrúar þar sem upplýsingar voru nokkuð lengi að berast til landlæknisembættisins. Það á þó ekki að hafa teljandi áhrif á stöðuna eins og hún birtist hér. Margar þeirra deilda sem skila inn tölum um biðlista hafa verið að byrja að skrá í Sögukerfið. Það eitt að verið er að skipta milli skráningakerfa getur haft áhrif á biðlista. Þegar flytja þarf hverja færslu handvirkt yfir í nýtt kerfi hefur það kallað á endurskoðun á biðlistum, oft er farið í endurskoðun í kjölfarið og getur þá fækkað í sumum tilfellum á biðlistanum. Stundum bætast hins vegar við nýjar upplýsingar, til dæmis þegar læknar hafa sjálfir haldið utanum sinn biðlista eða þegar ekki hefur verið einn biðlisti á deild heldur margir.

Miklar breytingar eru framundan vegna sameiningar Landspítala og Sjúkrahúss Reykjavíkur. Vegna þessa er rétt að taka fram að einstakar deildir hafa ekki sameinast að undantalinni æðaskurðdeild. Því er gerð grein fyrir hverri deild sérstaklega á hvorum stað og þær kallaðar sínum gömlu nöfnum. Breytingar á þessu munu koma fram í biðlistum þegar næsta könnun verður gerð í maí.

Í meðfylgjandi töflu er nákvæm grein gerð fyrir þeim breytingum sem orðið hafa.Stuttir biðlistar

Eðlislægur munur er á stuttum og löngum biðlistum. Oft er deilt um hvort listi yfir 5-30 sjúklinga sé í raun biðlisti þar sem hann lúti ekki sömu lögmálum og listi yfir 700 sjúklinga. Stuttir biðlistar séu í raun áætlanalisti og í besta falli óskalisti sjúklinga. Þar ráði sjúklingar hvenær meðferð muni fara fram en ekki forgangsröðun deildarinnar. Þá er samkomulag sjúklings og læknis um ákveðna dagsetningu þar sem meira tillit er tekið til óska sjúklings en aðstæðna deildarinnar. Í þeim tilfellum er biðtími ekki eins mikilvægur til þess að skoða röðun eða þjónustu við sjúklinga þar sem sjúklingur ræður miklu um sinn biðtíma. Slíkir listar geta verið gerðir marga mánuði fram í tímann, jafnvel upp undir hálft ár. Sú stefna hefur verið tekin hjá embættinu að kalla eftir upplýsingum um alla sem er bíða, hvort sem þeir velja sjálfir að bíða eða ekki. Ástæður þessa eru meðal annars þær að vegna þess að áherslur í skráningu hafa ekki verið með þeim hætti að hægt sé að greina þá frá sem óska sjálfir eftir aðgerð á ákveðnum degi og hverjir ekki, þeir geta bæði verið á stuttum og löngum biðlistum.Almennar skurðdeildir

Heildarbiðlisti á almennum skurðdeildum er nokkuð svipaður nú og síðastliðið haust, fer úr 922 í 930. Við síðustu innköllun á biðlistum var breyting á biðlista Sjúkrahúss Reykjavíkur og kom fram fækkun á deildinni. Hún var ekki skýrð sérstaklega þá en skal úr því bætt hér. Ástæða þessarar fækkunar var sú að einn sérfræðingur flutti sig frá deildinni yfir á Landspítalann og flutti með sér þá sjúklinga sem voru á biðlistum frá honum.

Á Landspítalanum er skráður langur meðalbiðtími eða um 79 vikur. Skýringuna er aðallega að finna í biðlista hjá einum sérhæfðum sérfræðingi í vélindaómsjáraðgerðum. Þessi biðlisti er frá 1994-1997 og telur 94 sjúklinga sem hafa beðið að meðaltali í 162 vikur. Þessa dagana er verið að uppfæra biðlista deildarinnar og hafa samband við alla þá sem eru á honum. Eftir öðrum aðgerðum bíða hins vegar 320 sjúklingar sem hafa beðið að meðaltali í 54,6 vikur, þar á meðal eru sjúklingar sem einnig eru á biðlista eftir vélindaómsjáraðgerðum. Nú stendur yfir könnun meðal þeirra sem hafa beðið lengst eftir vélindaómsjáraðgerð um líðan þeirra meðan beðið er eftir aðgerð og eftir að aðgerð er lokið.Augndeildir

Heildarbiðlisti eftir augnaðgerðum breytist lítillega og hefur heldur aukist. Þegar litið er lengra aftur eða til ársins 1997 er aukningin þó mun meiri.Barnadeildir

Á Barnaspítala Hringsins bíða nokkuð færri börn nú eftir aðgerð en síðasta haust og munar þar mestu um fækkun á biðlista barnaskurðlækna og hjartalækna.Barna- og unglingageðdeild

Nokkuð færri börn bíða eftir meðferð á deildinni en fyrr í vetur. Biðlisti inn á deildina hefur ekki verið svo stuttur síðan árið 1996. Þess ber þó að geta að innri biðlisti á deildinni er nokkur eða 19 börn. Þetta er eru börn sem hafa fengið greiningu en bíða eftir frekari þjónustu deildarinnar. Embættið hefur ekki sambærilegar upplýsingar til viðmiðunar milli ára.Bæklunardeildir

Heildarbiðlisti eftir bæklunaraðgerðum hefur stöðugt verið að minnka frá árinu 1998 og er mesta breytingin á Sjúkrahúsi Reykjavíkur.

Á biðlista Sjúkrahúss Reykjavíkur biðu 12 eftir axlaraðgerð. Á biðlista eftir liðskiptiaðgerð voru alls 173, þeir skiptast þannig: 93 eftir liðskiptiaðgerð í hné, 72 eftir liðskiptiaðgerð í mjöðm, fjórir eftir liðskiptiaðgerð í olnboga og fjórir eftir liðskiptiaðgerð í öxl. Eftir handarskurðaðgerð biðu 10, tveir eftir hryggspengingu, 24 eftir aðgerð á krossböndum og 31 vegna hné osteótómíu. Þá biðu 10 eftir liðspeglunum og 139 flokkuðust undir aðrar aðgerðir. Á biðlistanum voru sex börn.

Biðlisti bæklunardeildar FSA var yfirfarinn um áramót og því er gert ráð fyrir að biðlistinn sé nú nokkuð réttur.Endurhæfing

Færri bíða eftir endurhæfingu nú en síðasta haust. Á FSA hefur biðlistinn styst verulega og biðtíminn að sama skapi styst um 12 vikur frá síðustu könnun. Nokkuð mikil fækkun er á á biðlista Reykjalundar og samkvæmt gögnum embættisins hefur hann ekki verið styttri síðustu fimm árin.Geðdeildir

Nú eru í fyrsta sinn birtur biðlisti frá geðdeild Landspítalans og verður framhald þar á. Þessi biðlisti er heildarbiðlisti og nær yfir vistun á nokkrum undirdeildum og dvalarstöðum sem geðdeild Landspítalans hefur yfir að ráða.Tæknifrjóvgunardeild

Biðlisti tæknifrjóvgunardeildar er 335 pör. Gera má ráð fyrir að meðferð heppnist hjá þriðjungi þeirra og þannig líklegt að um 2/3 af þessum hópi fari aftur á biðlista á árinu. Auk þess eru framkvæmdar um 250 tæknisæðingar á ári. Meðferðafjöldi er um 350-400 glasafrjóvganir á ári. Biðlistinn er um það bil eitt ár.Háls-, nef- og eyrnadeildir

Heildarbiðlisti á háls- nef- og eyrnadeildum hefur lengst. Þegar litið er til einstakra deilda kemur þó í ljós að fækkun er á FSA.Hjartadeildir

Biðlisti eftir hjartaþræðingu hefur stöðugt lengst frá árinu 1996. Frá síðustu athugun á biðlistum, í október á síðasta ári, hefur nokkuð fjölgað á biðlistanum eða um 37 sjúklinga. Hér getur verið um árstímabundna sveiflu að ræða þar sem biðlistinn nær hámarki á þessum tíma árs en er oftast í lágmarki á haustin. Fjöldi hjartaþræðinga á Landspítalanum hefur verið svipaður frá árinu 1997. Árið 1997 voru framkvæmdar 984 en árið 1999 voru þær 941.

Biðlisti á hjarta- og lungnaskurðdeild lengist einnig, en biðtími er svipaður og síðasta haust eða um 10 vikur.Kvensjúkdómadeildir

Rétt er að gera fyrirvara á heildartölu biðlistans, þar sem um auknar upplýsingar er að ræða, fimm daga deild Landspítalans bætist við. Sé litið á aðrar deilir er almenn fjölgun á biðlistum með undantekningu á FSA þar sem lítilsháttar fækkun er á biðlistanum og munar þar helst um fækkun á biðlista eftir sólarhringsplássi, úr 71 í 29 sjúklinga.Lyflækningadeildir

Aðeins bárust upplýsingar frá lyflækningasviði á Heilbrigðisstofnun Neskaupstaðar. Varast ber að leggja mat á stöðu mála út frá því.Lýtalækningar

Biðlisti eftir lýtaaðgerðum hefur lengst nokkuð bæði á Landspítalanum og á St. Jósefsspítala.Þvagfæraskurðlækningar

Á heildarbiðlista eru fleiri nú en fyrr í vetur. Mestu munar um að nú er biðlisti á Sjúkrahúsi Akraness sem ekki hefur verið áður.Vífilsstaðaspítali

Lítillega hefur fækkað á biðlista eftir svefnrannsóknum en biðtími eftir næturmælingu er þó enn þá tæp tvö ár, nema sjúklingur sé í forgangshópi. Í útskýringum frá deildinni kemur fram að forgangur á biðlista deildarinnar byggi að öðru jöfnu á því að grunur leiki á að öndunartruflanir valdi röskun á annarri líkamsstarfsemi, svo sem hjartabilun. Einnig eru þeir í forgangi sem hafa atvinnu af akstri bifreiða og eru haldnir dægursyfju.Æðaskurðdeildir

Hér kemur fram biðlisti tveggja æðaskurðdeilda, á Sjúkrahúsi Reykjavíkur og Landspítala. Um er að ræða nýja deild á SHR en eins og komið hefur fram hafa þessar deildir verið sameinaðar í eina deild.Öldrunarlækningar

Heildarbiðlisti er nú nokkuð lengri en áður. Sé litið til einstakra deilda má sjá að biðlisti er að myndast á FSA þar sem áður biðu sjö en nú 30. Svipað ástand er á Landspítalanum og verið hefur, en biðlisti á Sjúkrahúsi Reykjavíkur hefur lengst. Aukningin er eftir plássi á fimm dagadeild og dagspítala.

Tengd skjöl
Þetta vefsvæði byggir á Eplica