Lausar stöður

Landssygehuset, Færøerne - Overlæge med speciale i endokrinologi til Medicinsk Center

 En stilling som overlæge med speciale i endokrinologi ønskes besat 01.09.2017 eller efter aftale.

 

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 180 senge, fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri, intensiv og kirurgi med gynækologi og obstetrik.

 

Den Medicinske Centerledelse består af den ledende overlæge og ledende sygeplejerske med delt fagligt og økonomisk ansvar.

Medicinsk center er organiseret i 4 sengeafsnit. Derudover ambulatorier, fysioterapi, ergoterapi og sekretariat. De ansatte er fordelt på ca. 150 årsværk.

 

Ansvarsområde

Medicinsk Centerledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift. Den endokrinologiske overlæge er speciale ansvarlig for indlagte og ambulante patienter, nyhenvisninger, samarbejde med andre sygehuse på Færøerne og i udlandet. Det er overlægens eget ansvar at vedligeholde sin specialviden inden for specialet endokrinologi.

 

Arbejdstilrettelæggelse

Overlægerne planlægger selv arbejdsfordelingen indbyrdes med vagt, stuegang og ambulatorier. Overlægen kan efter overenskomsten ikke pålægges vagt mere end hvert 3. døgn over en 3-måneders periode, hvorfor det ved vakance er praksis, at der bevilges ekstern vikar for at udtynde vagthyppigheden i nødvendigt omfang.

Vagtbelastningen er gennemsnitlig lav, ved seneste opgørelse anslået til ca. 2,5 timer. Oftest har man over weekenden tre vagter i træk, fredag til søndag, for at friholde øvrige weekender.

 

Specialet endokrinologi er administrativt en del af Medicinsk center, men ansvaret for den daglige drift er i vid udstrækning uddelegeret til den endokrinologiske overlæge. Arbejdet er tilrettelagt som dagtjeneste med efterfølgende vagt fra bolig.

 

Forskning og uddannelse

Centerledelsen ser meget gerne, at forskningsaktiviteten øges, og der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til dette. Den nuværende færøske overenskomst sikrer overlæger ret til betalt deltagelse i 4 årlige relevante kurser eller kongresser. Herudover vil man tilstræbe mulighed for lønnet klinisk ophold på relevante højt specialiserede afdelinger mindst to uger om året.

 

Sekretariat

Der er til Medicinsk center tilknyttet et sekretariat samt lægesekretærer på afdelingerne såvel som i ambulatorierne. Hele det færøske sundhedssystem bruger elektronisk patientjournal, systemet Cambio Cosmic, som nyansatte læger undervises i. Al visitation og prøvesvar, kvittering etc. udføres via Cosmic og overlægerne har VPN-hjemmeadgang til elektronisk patientjournal, røntgen og mail, hvilket ofte er en fordel for vagthavende.

 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i endokrinologi

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte vikarierende ledende overlæge, Rudi Kollslíð, tel. 304500, lokal 6136.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem FAS og Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium).

 

Ansøgningsfrist: 11. juni 2017.

 

Ansøgning, CV og eksamensbeviser skal uploades på linket nedenfor ”Søg stillingen”.

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

 

Hvis vedkommende som bliver sat i stillingen, har arbejdet uden for Færøerne de sidste 6 måneder, skal han vise et MRSA bevis, inden han starter.

 

På Landssygehusets hjemmeside www.ls.fo kan du læse mere om os som arbejdsplads og vores vision, mission og strategimål.

 

Se Funktionsbeskrivelse på næste side

 

Funktionsbeskrivelse  

 

Ønskede kvalifikationer

Speciallæge i endokrinologi.

Dokumenteret klinisk erfaring og forskningserfaring inden for endokrinologi. Der lægges stor vægt på praktiske endokrinologiske færdigheder.

 

Overlægen skal i samarbejde med afdelingens øvrige læger varetage diagnostik og behandling af patienter inden for afdelingens lægefaglige områder.

Derudover generel erfaring/uddannelse inden for de 7 lægeroller:

Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.

 

Personlige egenskaber

Skal kunne arbejde selvstændigt og have overblik og gennemslagskraft

Ansvarsbevidst

Gode evner til tværfagligt samarbejde

Uddelegering og prioritering af arbejdsopgaver

Gode pædagogiske og undervisningsmæssige evner

Omstillingsparat og fleksibel

 

Tjenestested

Landssygehuset, Tórshavn

 

Organisation

Overlægen i endokrinologi er en del af den medicinske overlægegruppe og refererer til ledende overlæge på Medicinsk center.

 

Samarbejdspartnere

Interne:

Overlægekolleger på Medicinsk center, alle øvrige læger på Landssygehuset, samt konsulenter i onkologi, neurologi, dermatologi, klinisk genetik og klinisk fysiologi.

Plejepersonale, sekretærer samt øvrige personale på Medicinsk center.

Fysio- og ergoterapeuter, radiografer, bioanalytikere.

 

Eksterne:

Øvrige sygehuse på Færøerne

Andre sygehuse i Danmark, især Region Hovedstad

Praktiserende læger og sundhedsplejersker på Færøerne

Sociale myndigheder samt diverse institutioner

 

Ansvar

Selvstændigt arbejde og ledelsesansvar i samarbejde med øvrige overlæger samt ledelsen på Medicinsk center.

Behandlingsansvar for de medicinske patienter på Medicinsk center.

Ansvar for udvikling, forskning og uddannelse inden for fagområdet endokrinologi.

 

Konkrete arbejdsopgaver

Varetagelse af patientbehandling inden for endokrinologi.

 

Ambulatoriefunktion

Undervisning og oplæring af introduktionslæge og uddannelseslæger til almen praksis har høj prioritet

Udvikling, uddannelse, kvalitetssikring og forskning inden for endokrinologi

Undervisning og oplæring af yngre læger og af sygeplejersker i samarbejde med de øvrige læger i afdelingen

Lægefaglig undervisning af læger og medicinstuderende og øvrigt sundhedsfagligt personale

Udarbejdelse af instrukser, patientvejledning, klinisk vejledning og lignende

 

Arbejdstilrettelæggelse

Overlægerne har efter overenskomsten fri arbejdstilrettelæggelse, men har traditionelt deltaget i medicinsk centers morgen- og middagskonferencer. Efter morgenkonference er der røntgenkonference og visse ugedage fælles undervisning af lægerne. Herefter stuegang og ambulatorium resten af dagen, møder og undervisning fortrinsvis om eftermiddagen.

Den, der har vagt om dagen, fortsætter normalt med at have tilkaldevagt til næste morgen. Den overlæge, der har vagt, superviserer den yngre læge, der pågældende dag modtager nye medicinske patienter. Vagthavende overlæge følger op på dagens prøvesvar og visiterer nye henvisninger. 

Ud over nævnte opgaver er der en del praktisk arbejde med afgivelse af undersøgelsesresultat, recept og epikrise skrivning, faglig kommunikation med praktiserende læger osv. Dette arbejde udføres løbende og kan normalt indeholdes i dagarbejdstiden. Samme gælder udarbejdelse af instrukser, patientvejledning, klinisk vejledning og lignende.

 

Vagtforpligtigelse

Overlægen kan efter overenskomsten ikke pålægges vagt mere end hvert 3. døgn over en 3-måneders periode, hvorfor det ved vakance er praksis, at der bevilges ekstern vikar for at udtynde vagthyppigheden i nødvendigt omfang. Vagtbelastningen er i gennemsnit lav, ved seneste opgørelse anslået til 2,5 timer. Der er pt. ikke noget fast rulleskema, vagtfordelingen aftales af lægerne indbyrdes, oftest således, at man over weekenden har tre vagter i træk fredag til søndag for at friholde øvrige weekender. I weekenden er der tradition for, at vagthavende overlæge går en behovsorienteret stuegang lørdag og søndag, skønt dette ikke er noget krav.

 

Undervisning

Af undervisning forventes det, at overlægen deltager i undervisning af lægekolleger samt af plejepersonalet på Medicinsk center.

 

 

Forskning

Centerledelsen ser meget gerne, at forskningsaktiviteten øges, og der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til dette, f.eks. en dag om ugen.

 

Efteruddannelse

Den færøske overenskomst sikrer overlægen ret til betalt deltagelse i 4 årlige relevante kurser eller kongresser. Herudover vil man tilstræbe mulighed for lønnet klinisk ophold på relevante højt specialiserede afdelinger mindst to uger om året.

 

Sekretariat

Der er til Medicinsk center tilknyttet lægesekretærer. Hele det færøske sundhedssystem bruger EPJ-systemet Cambio Cosmic, som nyansatte læger undervises i. Al visitation og prøvesvar, kvittering etc. udføres via Cosmic og de overlæger, der ønsker det, kan få gratis VPN-hjemmeadgang til EPJ, røntgen, mail, hvilket ofte er en fordel for vagthavende, der f.eks. om eftermiddagen ikke behøver vente med at forlade sygehuset til dagens blodprøvesvar foreligger, men blot kan checke dem senere hjemmefra.Þetta vefsvæði byggir á Eplica